Konkurs za članove BPSA tima za 2017. godinu

Drage kolege,

Raspisani su izbori za novi BPSA tim za 2017. godinu koji će se održati 01.12.2016. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Novoizabrani tim obavljaće svoje dužnosti od 01.01.2017. do kraja iste godine.

Prijave u vidu CV-a i motivacionog pisma u PDF formatu kandidati šalju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najkasnije do 28.11.2016. godine u ponoć.

Pozicije u UPRAVNOM ODBORU za koje se možete kandidovati su:

1. Predsednik

• Predstavljanje BPSA-e pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
• Stara da se poštuju zakoni po kojima BPSA funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici
• Zajedno sa Generalnim Sekretarom BPSA-e radi na unapređivanju funkcionisanja BPSA-e
• Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte
• Zajedno sa Blagajnikom BPSA-e, vodi računa da sve finansijske obaveze BPSA-e budu na vreme izmirene i da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze BPSA-e
• Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora

2. Blagajnik

• Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije
• Stara o tome da sredstva kojima BPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu
• Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste
• Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa

3. Generalni Sekretar

• Stara se da se sve u okviru BPSA-e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima
• Vodi računa da sva zvanična dokumentacija BPSA-e bude kvalitetno dokumentovana i arhivirana
• Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.
• Redovno obaveštava sve članove BPSA-e o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije
• Promoviše BPSA-u na svim poljima

Koordinatorske pozicije za koje se možete kandidovati su:

1. LEO (Local Exchange Officer)

• Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika
• Poznavanje Pravilnika i Vodiča za SEP
• Promovisanje IPSF SEP projekta na lokalnom nivou
• Prisustvovanje sastancima sa SEO-om i drugim LEO-vima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema
• Redovno i aktivno učestvovanje u radu SEP dela NAPSer foruma
• Stalna komunikacija sa SEO-om i pružanje svih potrebnih informacija SEO-u, neophodnih za održavanje projekta

2. LMO (Local Mobility Officer)

• Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika
• Poznavanje Pravilnika i Vodiča za TWIN
• Prisustvovanje sastancima sa LS-om i drugim LMO-vima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema
• Redovno i aktivno učestvovanje u radu TWIN dela NAPSer foruma
• Stalna komunikacija sa LS-om i pružanje svih potrebnih informacija LS-u, neophodnih za održavanje projekta

3. PCE (Savetovanje Pacijenata)

• Poznavanje Pravilnika i Vodiča za PCE
• Organizacija samog događaja: predavanja i radionice
• Uspostavljanje kontakta sa predavačima i moderatorima radionica
• Redovna komunikacija sa CP-em, slanje izveštaja CP-u nakon održanog projekta
• Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu PCE

4. CSE (Farmakoterapijki Pristup)

• Poznavanje Pravilnika i Vodiča za CSE
• Organizacija samog događaja: predavanja i radionice
• Uspostavljanje kontakta sa kolegama Medicinskog fakulteta, predavačima i moderatorima radionica
• Redovna komunikacija sa CP-em, slanje izveštaja CP-u nakon održanog projekta
• Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu CSE

5. PH (Javno Zdravlje)

• Koordinacija projekata javnog zdravlja na lokalnom nivou
• Redovno i aktivno učestvovanje u radu PH dela NAPSer foruma
• Stalna komunikacija sa nacionalnim PH koordinatorom
• Prisustvovanje sastancima sa nacionalnim PH koordinatorom i drugim lokalnim PH koordinatorima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema
• Redovno slanje izveštaja nacionalnom PH koordinatoru, posle svake sprovedene akcije
• Poznavanje kalendara javnog zdravlja i u skladu sa aktuelnostima i sferom interesovanja studenata farmacije sprovođenje starih i uvodjenje novih akcije javnog zdravlja

6. TMB (Tim Medicinskih Biohemičara)

• U saradnji sa FP i SP koordinatorima učestvuje u organizaciji ovih projekata; u dogovoru sa njima kontaktira predavače i moderatore radionica - medicinske biohemičare
• U saradnji sa LMO-om organizuje TWIN projekte u kojima učestvuju studenti smera FMB
• Organizuje samostalne projekte za studente FMB smera
• Uspostavlja saradnju sa drugim fakultetima srodnih struka medicinskoj biohemiji
• Uspostavlja zvaničnu saradnju sa udruženjima, institucijama i kompanijama u čijem radu učestvuju medicinski biohemičari

7. EFK (Evaluacija Farmaceutskog Kurikuluma)

• Poznavanje Pravilnika i Vodiča za EFK
• Sprovođenje ankete jednom godišnje, u dogovoru sa CP-em
• Priprema statističkih podataka na osnovu prikupljene ankete i prosleđivanje podataka CP-u
• Redovna komunikacija sa CP-em
• Redovno i aktivno učestvovanje u radu foruma, u delu EFK

8. Webmaster - Dizajner

• Neophodno je dobro poznavanje rada na računaru (posebno programa Corel, Photoshop, Adobe ilustrator...)
• Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima BPSA-e
• Priprema sve publikacije potrebne BPSA-i, bilo u elektronskom ili štampanom obliku


Za sve dodatne informacije možete kontaktirati bilo kog člana trenutnog tima BPSA-e preko Fejsbuka, imejlova i brojeva telefona dostupnih na više mesta kao i uživo, između 11h i 14h 21.11. i 22.11. u studentskim prostorijama Fakulteta.

Pozdrav!

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.