Konkurs za članove PSANS tima za 2017. godinu

Dragi PSANS – ovci,

 

Čast mi je da danas, 19.12.2016. godine, otvorim konkurs za izbor novog Upravnog odbora PSANS-a koji će stupiti na dužnost 01.01.2017. godine i obavljati svoje funkcije do 31.12.2017. godine.

Svaki student Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, odseka farmacija, ima prava da se kandiduje, te vas stoga pozivam da se kandidujete za jednu od funkcija, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, entuzijazma i vremena za obavljanje istih.

 

 Pozicije za koje se možete kandidovati su:

- Predsednik

- Generalni sekretar

- Blagajnik

Lokalni PCE koordinator (Savetovanje pacijenata)

Lokalni CSE koordinator (Farmakoterapiski pristup)

Local Exchange Officer (LEO)

Local Mobility Officer (LMO)

Lokalni koordinator Javnog zdravlja

- Lokalni EFK koordinator (Evaluacija Farmaceutskog Kurikuluma)

- Dizajner

 

Rok za prijavu je do 25.12.2016. u 00:00h!

Prijave poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Neohodno je poslati ličnu biografiju i motivaciono pismo za određenu poziciju.

 

U tekstu koji sledi Vam šaljem detaljnjije informacije o svakoj pojedinačnoj funkciji:

 

1. Predsednik:

a. Osnovni zadatak – predstavljanje PSANS – a pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Univerzitetu u Novom Sadu

b. Stara da se poštuju zakoni po kojima PSANS funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici

c. Zajedno sa Generalnim Sekretarom PSANS – a radi na unapređivanju funkcionisanja PSANS – a

d. Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte

e. Zajedno sa Blagajnikom PSANS – a, vodi računa da sve finansijske obaveze PSANS – a budu na vreme izmirene, da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze PSANS – a.

f. Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

 

 

2. Generalni sekretar:

a. Stara se da se sve u okviru PSANS – a odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima

b. Vodi računa da sve što se dešava u okviru PSANS – a bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano

c. Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju

d. Redovno obaveštava sve članove PSANS – a o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije

e. Vodi zapisnik na redovnim i vanrednim sednicama Upravnog odbora, te nakon svakog piše izveštaj i prosleđuje ga na NAPSer forum.

e. Promoviše PSANS na svim poljima

 

 

3. Blagajnik:

a. Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima PSANS raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu

b. Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije

c. Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa

d. Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste

 

 

4. Lokalni PCE koordinator (Savetovanje pacijenata):

a. Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentom

b. Poznavanje Pravilnika i Vodiča za PCE

c. Organizuje projekat: predavanja i radionica (tokom istog dana, ili podeljeno po celinama na dva dana)

d. Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica

e. Redovno komunicira sa IPSF CP – jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u PCE delu

f. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF CP – ju

g. Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 

5. Lokalni CSE koordinator (Farmakoterapiski pristup):

a. Koordinira projekat koji usmerava studente medicine i farmacije jedne na druge, a sve u cilju unapređenja dijagnoze i terapije pacijenta

b. Poznavanje Pravilnika i Vodiča za CSE

c. Organizuje projekat: predavanja i radionica (tokom istog dana, ili podeljeno po celinama na dva dana)

d. Uspostavlja kontakt sa predavačima, moderatorima radionice i studentima medicine

e. Redovno komunicira sa IPSF CP – jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u delu CSE

f. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF CP – ju

g. Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 

6. Local Exchange Officer (LEO):

a. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika

b. Poznavanje Pravilnika i Vodiča za SEP

c. Stara se da se IPSF SEP (Student Exchange Program) odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF – a (International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije koje se tiču SEP – a

d. Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou

e. Redovno se odaziva online sastancima sa ostalim LEO – vima, a kojim presedava IPSF SEO (Student Exchange Officer)

f. Redovno komunicira sa IPSF SEO – om i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u SEP delu

g. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF SEO – u

h. Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 

7. Local Mobility Officer (LMO):

a. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika

b. Poznavanje Pravilnika i Vodiča za TWINNET

c. Stara se da se EPSA (European Pharmaceutical Students Association) projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA – e i Asocijacije

d. Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou

e. Redovno komunicira sa ostalim LMO – ovima i EPSA LS – om (Liaison Secretary), razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u TWIN delu

f. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, EPSA LS – u

g. Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 

8. Lokalni koordinator Javnog zdravlja:

a. Koordinira projektima Javnog zdravlja na lokalnom nivou sa ciljem podizanja svesti građana o određenim zdravstvenim problemima

b. Poznavanje Pravilnika i Vodiča za Javno zdravlje

c. Upoznat je sa kalendarom Javnog zdravlja

d. Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave Javnim zdravljem

e. Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju

f. Redovno komunicira sa Nacionalnim koordinatorom za Javno zdravlje i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u delu za Javno zdravlje

g. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, Nacionalnom koordinatoru za Javno zdravlje

h. Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 

9. Lokalni EFK koordinator (Evaluacija Farmaceutskog Kurikuluma):

a. Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom: “Evaluacija farmaceutskog kurikuluma”

b. Poznavanje Pravilnika i Vodiča za EFK

c. Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih u izveštaj

d. Redovno komunicira sa IPSF CP – jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u EFK delu

e. Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 

10. Dizajner

a. Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima PSANS – a

b. Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programima Corel, Photoshop, Adobe ilustrator) i internetom uopšte

c. U saradnji sa Generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Medicinskog fakulteta

d. Dizajnira dva Newslettera godišnje, u saradnji sa Generalnim sekretarom

e. Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 

O svim projektima koje organizuje naša lokalna kancelarija možete se informisati na www.napser.org. Informacije o EPSA – i i njenim projektima možete potražiti na www.epsa-online.org, a o IPSF-u na www.ipsf.org.

Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

 

Veliko Vam hvala i srdačan pozdrav.

 

Jelena Barjaktarović

Predsednik PSANS – a

 
 

 

 

 

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.