Struktura

Organi Organizacije su :

1.     Skupština

2.     Upravni odbor  

3.     Nadzorni odbor.

 

Skupština je najviši organ upravljanja organizacije i njom rukovode predsednik i generalni sekretar a čine je svi aktivni članovi koji imaju pravo da biraju i budu birani u organe organizacije. Članovi Skupštine donose odluke većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor čine Predesdnik, Generalni sekretar i Blagajnik. Predsednik Organizacije ima sledeća zaduženja: predstavljanje asocijacije u javnosti, vođenje i koordinacija najznačajnijih projekata, pronalaženje izvora finansiranja, projektovanje marketing strategije, razvijanje aktivnosti i širenje članstva, nalogodavac je u oblasti finansijskog rada Organizacije, uz predhodno odobrenje Upravnog odbora. Generalni sekretar ima sledeća zaduženja: stara se o vođenju zapisnika na sednicima Skupštine i na sednicama Upravnog odbora,vodi evidenciju o članstvu Organizacije i obavlja druge poslove koje mu povere Skupština ili Upravni odbor.Blagajnik obavlja sledeće poslove:u dogovoru sa Predsednikom i Upravnim odborom potpisuje finansijska dokumenta i vrši plaćanja i obavlja sve operativne poslove u vezi finansija.

Nadzorni odbor vrši kontrolu nad celokupnim materijalnim i finansijskim poslovanjem Organizacije.

 

Iz redova Skupštine biraju se koordinatori projekata u skladu sa potrebama pa tako u okviru BPSA-e deluju sledeći koordinatori:

Twinnet koordinator
Koordinira EPSA TWIN na lokalnom nivou

Local Exchange Officer (LEO)
Koordinira IPSF SEP na lokalnom nivou

Data Analyst
Koordinira EFK projekat na lokalnom nivou

JZ Koordinator
Koordinira kampanje Javnog Zdravlja na lokalnom nivou

EDU Koordinator
Koordinira edukativnih projekata na lokalnom nivou

TMB Koordinator
Koordinira kampanje Tima Medicinskih Biohemičara

Nešto više o projektima i kampanjama koje se u BPSA-i sprovode možete pronaći u delu projekti i kampanje.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.