NAPSer tim

Upravni odbor čine najmanje tri osobe koje obavljaju funkcije Predsednika, Generalnog sekretara i Blagajnika, a čiji mandat traje godinu dana. U zavisnosti od potreba NAPSer-a, odnosno projekata koje sprovodi Upravni odbor može brojati i više od tri člana. U ovom trenutku NAPSer tim broji osam članova, a to su:

Predsednik

Predsednik zastupa i predstavlja NAPSer na nacionalnom i međunarodnom nivou, stara se da se poštuju zakoni Republike Srbije ali i dokumenti same organizacije pri radu a sve u cilju obezbeđivanja kontinuiranog napredovanja organizacije. Ostvaruje kontakt i saradnju sa licima i organizacijama čiji se domeni i interesovanja podudaraju sa ciljevima NAPSer-a.

Generalni sekretar

Generalni sekretar pomaže Predsedniku u vođenju organizacije i savetuje ga u skladu sa Zakonom i zvaničnim dokumentima. Odgovoran je za korespodenciju i komunikaciju organizacije sa trećim licima, administraciju i komunikaciju sa lokalnim kancelarijama.

Blagajnik

Blagajnik vodi finansije NAPSer-a u skladu sa Zakonom i zvaničnim dokumentima. Odgovoran je za prikupljanje finansijskih sredstava i regulisanje finansijskih obaveza. Takođe je odgovoran za projekciju potrebnih finansija kao i njihovu raspodelu, odnosno godišnji budžet NAPSer-a.

EPSA LS

EPSA Liaison Secretary je zadužen za odnos i komunikaciju NAPSer-a sa EPSA -om. Odgovoran je za implementaciju i realizaciju projekata EPSA-e na nivou lokalnih kancelarija i komunikaciju sa relevantnim lokalnim koordinatorima.

IPSF SEO

IPSF Student Exchange Officer je zadužen za realizaciju i sprovođenje IPSF SEP-a na nacionalnom nivou. Zajedno sa LEO-vima (Local Exchange Officer), koji su odgovorni za sprovođenje SEP-a na nivou lokalnih kancelarija, sprovodi SEP na nivou Srbije.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kritika ili komentara u svakom trenutku možete da kontaktirate bilo koga od članova NAPSer tima.

IPSF CP

IPSF Contact Person je zadužen za odnos i komunikaciju NAPSer-a sa IPSF-om. Odgovoran je za implementaciju i realizaciju projekata IPSF-a na nivou lokalnih kancelarija i komunikaciju sa relevantnim lokalnim koordinatorima.

Nacionalni koordinator Javnog zdravlja

PH koordinator je osoba zadužena za realizaciju i sprovođenje projekta Javno zdravlje na nacionalnom nivou i podršku lokalnim kancelarijama u unapređivanju ovog projekta kao i za komunikaciju sa lokalnim koordinatorima.

IT koordinator

IT koordinator vrši izmene na veb-sajtu NAPSer-a i obnavlja sadržaj po potrebi. Priprema sve publikacije potrebne organizaciji bilo u elektronskom ili štampanom obliku. Uređuje i objavljuje NAPSer vesti i druge redovne publikacije organizacije.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.