Proces selekcije

Svake godine ograničen broj studenata može da učestvuje u SEP-u. Taj broj zaivsi od broja stranih studenata koji su bili smešteni u Srbiji prethodne godine. Određuje se tako što se broj stranih studenata koji su u okviru SEP-a bili u Srbiji pomnoži sa faktorom 1,5.

Broj mesta koji svaka lokalna kancelarija NAPSer-a koja učestvuje u SEP-u dobija, proporcionalan je broju redovnih studenata farmacije matičnog fakulteta te lokalne kancelarije.

Broj studenata koji konkurišu svake godine je znatno veći od broja mesta za SEP zbog čega je neophodna selekcija. NAPSer je uspostavio jedinstveni sistem bodovanja, što znači da lokalne kancelarije ne smeju da uvode dodatne kriterijume i vrše predselekciju: 

 • Prosek ocena = prosek ocena * 2 = maksimalno 20 poena
 • Broj datih ispita * 30 / ukupan broj ispita = maksimalno 30 poena
 • Obnovljena godina = po -2 poena (istek apsolventskog staža se računa kao obnovljena godina)
 • Smeštaj za strane studente u trajanju od mesec dana = svaki smešteni student nosi 5 poena
 • Dodatni poeni za pomoć u organizaciji SEP-a = dodatni poeni * 1,5

Pomoć u organizaciji SEP-a :

  • dočekivanje stranog studenta na aerodromu, autobuskoj/železničkoj stanici = 0.5 poena
  • organizovanje društvenog događaja = 0.5-1 poena po događaju
  • organizovanje izleta, obilazaka po gradu = 1 poen po izletu/obilasku
  • prisustvovanje društvenom događaju ili izletu/obilasku grada (3 i više puta) = 0,5-1,5 poena 
  • organizovanje izleta, obilazaka po Srbiji = 3 poena po izletu/obilasku

Student u toku jedne godine može da ostvari pravo na maksimum 5 poena, dok ukupni zbir poena, dobijenih pri pomoći u organizaciji SEP-a tokom više godina, ne može da iznosi više od 15.

Solidno znanje konverzacionog engleskog jezika je preduslov za učestvovanje u SEP-u. Ukoliko student ne pokaže zadovoljavajući nivo konverzacionog engleskog jezika neće moći da učestvuje u SEP-u bez obzira na broj osvojenih bodova po ostalim kriterijumima. Testiranje engleskog jezika vrše LEO-vi (Local Exchange Officer) na nivou lokalne kancelarije.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.