Struktura

Ograne asocijacije čine:

  1. Skupština
  2. Nadzorni odbor
  3. Upravni odbor

Skupština predstavlja najviši organ upravljanja organizacije i na njenom čelu se nalaze predsednik i generalni sekretar, a ostatak čine svi aktivni članovi koji mogu da budu birani i da biraju organe organizacije. Odluke donose članovi skupštine po principu većine glasova prisutnih članova na sednici kojoj prisustvuje najmanje polovina članova Skupštine asocijacije. Skupština se saziva najmanje jednom u toku školske godine.

Upravni odbor sačinjavaju Predsednik, Generalni sekretar i Blagajnik.

Zaduženja koja Predsednik ima su: predstavljanje asocijacije u javnosti, aktivno učestvovanje sa ostalim članovima Izvršnog odbora u radu na pripremanju i realizaciji programa rada Asocijacije, planiranje popularizacije organizacije, širenja članstva i proširenje aktivnosti; nalogodavac je u oblasti finansijskog rada organizacije, pronalaženje izvora finansiranja uz prethodno odobrenje Upravnog odbora; odgovoran je i za realizaciju zaključaka i stavova Skupštine.

Generalni sekretar obavlja dužnosti: vođenja zapisnika na svim sednicama i sastancima, evidentiranje članova Organizacije i obavljanje drugih poslova koje mu povere Skupština ili Upravni odbor.

Blagajnik ima sledeće dužnosti: potpisivanje finansijskih dokumenata u dogovoru sa Predsednikom i Upravnim odborom, kao i plaćanje i vršenje svih poslova u vezi finansija.

 

Nadzorni odbor vrši kontrolu nad celokupnim poslovanjem Organizacije.

 

Koordinatori projekata se biraju svake godine u skladu sa potrebama i u EUPSA-i ih čine:

Lokalni PH koordinator

Koordinira Public Health kampanje na lokalnom nivou

PCE koordinator 

Koordinira projektom Savetovanje pacijenata na lokalnom nivou

CSE koordinator 

Koordinira projektom Farmakoterapijski pristup na lokalnom nivou

EFK koordinator 

Koordinira EFK projekat na lokalnom nivou

Local Exchange Officer (LEO)

Koordinira IPSF SEP na lokalnom nivou

Local Mobility Officer (LMO)

Koordinira EPSA TWIN na lokalnom nivou

 

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.