Ciljevi i vizija

Registrovana u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu NAPSer je neprofitna, nevladina, nereligiozna i apolitična organizacija.

NAPSer ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona i zvaničnih dokumenata same organizacije.

Naziv organizacije na srpskom jeziku je: „Nacionalna Asocijacija Studenata Farmacije - Srbija", a na engleskom jeziku „National Association of Pharmacy Students - Serbia", dok je zvanična skraćenica „NAPSer".

Kao nezavisna i samostalna organizacija NAPSer ostvaruje saradnju sa partnerima u zemlji i svetu u cilju realizacije specifičnih projekata i kampanja. Punporavna je članica IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) i EPSA-e (European Pharmaceutical Students' Association).

Rad NAPSer-a je transparentan i javan, a Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima neposredno ili putem publikacija, odnosno saopštenja za javnost.

NAPSer ima za cilj stvaranje jedinstvenog nacionalnog centra koji zastupa interese domaćih studenata farmacije u zemlji i svetu i pomaže njihov profesionalni razvoj putem projekata i kampanja koji predstavljaju javne i profesionalne inicijative, a u skladu sa najnovijim svetskim trendovima i težnjama u farmaciji i zdravstvu.

Putem projekata i kampanja koje sprovodi kao i povezivanjem sa kolegama u zemlji i svetu NAPSer ima za cilj da pomogne studentima farmacije da postanu kvalitetni i kompetentni zdravstveni stručnjaci svesni mesta i značaja farmacije u zdravstenom sistemu i farmaceuta u zdravstenom timu.

Specifični ciljevi NAPSer-a su:

  • Predstavljanje i zastupanje interesa studenata farmacije iz Srbije u diskusijama sa profesionalnim, vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i svetu.
  • Motivisanje i edukacija studenata farmacije u cilju stvaranja proaktivnih i kompetentnih stručnjaka koji će pozitivno uticati na razvoj farmaceutske struke.
  • Ostvarivanje kontakata i saradnja na naučnom, edukativnom i kulturološkom nivou sa relevantnim institucijama, organizacijama i individuama u zemlji i svetu.
  • Promocija debate i razmene ideja među studentima farmacije na nivou Srbije.
  • Formiranje lokalnih kancelarija sa ciljem dostupnosti projekata i kampanja koje NAPSer sprovodi studentima farmacije širom Srbije.
      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.