Foto konkurs ‚‚Istakni svoju priču” (NiPSA)

Foto-konkurs „Istakni svoju priču”

Pažljivo pročitajte Pravila nagradnog konkursa („Pravila”).

Prijavom na nagradni konkurs (kako je definisano u nastavku), saglasni ste da budete obavezani ovim Pravilima.

Opšte odredbe

Organizator i realizator konkursa

Ova pravila sadrže uslove za učešće u nagradnom konkursu pod nazivom „Istakni svoju priču” u daljem tekstu: „Konkurs” koji se organizuje na zvaničnom Facebook i Instagram profilu organizatora konkursa: https://www.facebook.com/NiPSASerbia/ (u daljem tekstu: „Facebook profil”); https://www.instagram.com/nipsa_serbia  u daljem tekstu: „Instagram profil”);

Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu: „Pravila konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu označeni kao: „Učesnik/Učesnici”.

Zvanični Organizator Konkursa je Asocijacija Studenata Farmacije – Niš, Bulevar Dr Zorana Đinđića 81, Niš, PIB:106387628, u daljem tekstu: „Organizator”).

Uslovi učešća u Konkursu: U konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina koja su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji. Da bi Učesnik obezbedio učešće u nagradnom konkursu potrebno je da odgovori na zahtev konkursa – da na svoju Instagram priču objavi kreativnu fotografiju na neku od tri zadate teme, pri čemu je uslov za učešće praćenje profila @nipsa_serbia i @sep.serbia, označavanje ova dva profila na objavljenoj fotografiji uz korišćenje ,,#EverydayLifeInSerbia”. Teme su:

 1. Pitaće te starost gde ti je bila mladost
 2. Moje omiljeno jelo
 3. Zen u prirodi

Tok Konkursa

Učesnik ima direktan pristup Konkursu putem Facebook i Instagram profila Organizatora. Učesnik se prijavljuje na konkurs putem ličnog Instagram profila, tako što odgovori na zahtev konkursa. Sve prijave priložene od strane Učesnika putem ličnog Instagram profila i za koje su ispoštovane odredbe o zaštiti podataka definisanih u okviru ovih Pravila, biće uzete u razmatranje. Ukoliko zadovoljavaju uslove, ući će u konkurs za osvajanje nagrade. Validnim će se smatrati one prijave koje su u skladu sa zadatkom i zahtevima Organizatora. Kriterijum za odabir dobitnika jeste prikupljen broj lajkova na fotografiji. Nagrade dobijaju učesnici koji na Facebook profilu Organizatora sakupe najveći broj lajkova. Organizator nije odgovoran za sadržaj koji Učesnici podnose u okviru prijave putem Facebook ili Instagram Konkursa. Organizator zadržava pravo, ali ne i obavezu da na sve prispele prijave reaguje i da ukloni sadržaj koji je zakonski zabranjen, nepristojan ili uvredljiv. Dobitnici nagrade biće informisani putem profila sa kog su poslali fotografiju. Dobitnici će biti direktno kontaktirani putem poruke preko Facebooka ili Instagrama. Ukoliko Učesnik ne ispunjava uslove, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto dolazi prvi sledeći rezervni dobitnik po broju prikupljenih lajkova.

Svake nedelje, počevši od 10. 5. 2021. godine, od ponedeljka u 00č do petka u 20č, biće prikupljane fotografije koje stižu putem Instagram profila. Od petka u 20č do nedelje u 20č fotografije će biti objavljene na Facebook profilu Organizatora gde će se učesnici takmičiti prema broju prikupljenih lajkova.

Svaki učesnik ima pravo da učestvuje sa jednom fotografijom tokom jedne nedelje.

Trajanje Konkursa

Nagradni konkurs traje 21 dan, počinje 10. 5. 2021, a završava se najkasnije 31. 5. 2021. u 00:00. Konkurs će biti postavljen 10. 5. Dobitnici će biti kontaktirani najkasnije do 10. 6. 2021. Organizator će kontaktirati dobitnike slanjem poruke na Instagram stranici. Dobitnik će biti pozvan preko poruke na Instagram stranici da preuzme nagradu, ukoliko to ne učini u roku od 5 dana od dana obaveštenja, smatraće se da je odustao od nagrade. Pravo na nagradu u tom slučaju stiče prvi sledeći rezervni dobitnik. Način obaveštavanja rezervnih dobitnika kao i uslovi sticanja prava na nagradu istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnih dobitnika.

Nagrade

Nagrade su poklon paketi koje obezbede sponzori. Ukupno će biti nagrađeno 3 dobitnika.

Preuzimanje nagrada

Sa dobitnikom Organizator stupa u kontakt preko Instagram profila organizatora ili putem Instagram direktne poruke dobitnika – inboxa. Dobitnik može preuzeti svoj poklon u Nišu.

Odgovornost i isključenje odgovornosti

Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegov Instagram profil odnosno direktne poruke i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz korisničkog prava. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime, ili drugi podaci) odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju ličnog Facebook ili Instagram profila, odnosno ako platforma nije dostupna. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavise od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.

Šta se događa ako ne funkcioniše deo Konkursa?

Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u nagradnom konkursu. U slučaju tehničkih problema možete poslati poruku na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja nagradnog konkursa i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

Ostale informacije

Svi intelektualni proizvodi prisutni i nastali u toku konkursa su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava. Učesnici u nagradnom konkursu izričito i neopozivo potvrđuju da su isključivi nosioci svih autorskih prava [moralnih i imovinskih] na fotografijama koje dostavljaju radi učešća u nagradnom konkursu. Pored toga, učesnici u nagradnom konkursu ovlašćuju Organizatora da dostavljene fotografije može bez naknade javno saopštiti i/ili ih na drugi odgovarajući način koristiti i/ili izmeniti, sve u svrhu realizacije ovog nagradnog konkursa. Učesnici posebno potvrđuju i garantuju Organizatoru da su eventualna treća lica koja se nalaze na fotografijama saglasna da se fotografije sa njihovim likom javno objave i koriste u skladu sa ovim pravilima. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora. Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizilaze iz autorskih, građanskih odnosno krivičnih propisa. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Facebook, Instagram u njemu Facebook, Instagram ne učestvuje ni kao sponzor, ni kao administrator. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Facebook-u i Instagram-u. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Eventualne sporove nastale sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, prihvataju nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka o ličnosti

U svrhu kontaktiranja, objave dobitnika i uručivanja nagrade, Organizator će prikupljati sledeće lične podatke dobitnika: ime i prezime definisano na Instagram stranici učesnika, fotografiju koju objavi u svrhu učešća na Konkursu. Organizator će vršiti sledeće radnje obrade podataka o ličnosti:

[1] prikupljanje,

[2] beleženje,

[3] korišćenje,

[4] čuvanje i

[5] stavljanje na uvid.

Organizator će navedene podatke o ličnosti da obrađuje isključivo u svrhu ispunjenja svojih zakonskih obaveza dodele nagrada dobitnicima nagradnog konkursa. Organizator će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja od lica na koje se podaci odnose. Organizator će podatke o ličnosti prikupljati od lica na koje se podaci odnose radi ispunjavanja svoje zakonske obaveze kao organizatora nagradnog konkursa u svemu u skladu sa odredbom člana 232. Zakona o obligacionim odnosima, a sve u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator će obavestiti lice na koje se podaci odnose o izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja podataka. Organizator neće podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja iznositi van zemlje. Lice čije podatke Organizator obrađuje ima pravo da zahteva od Organizatora:

- da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka u smislu odredbi člana 19. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

- pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade).

Pravo na brisanje podataka lice ima u slučaju da svrha obrade nije jasno određena i/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu i/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; i/ili da je način obrade nedozvoljen; i/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; i/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; i/ili da je podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Rukovalac podataka neće vršiti obradu podataka ukoliko:

 1. fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 2. u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a) i člana 12a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 3. svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 4. je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 5. je način obrade nedozvoljen;
 6. je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 7. su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 8. je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

U toku učešća u Konkursu, Organizator čuva podatke o dobitnicima do 15. 6. 2021.

Niš, 5. 5. 2021.

Asocijacija Studenata Farmacije - Niš

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.