Izbori za NiPSA tim 2022.

Drage kolege,

 

Čast nam je da otvorimo konkurs za izbor novog NiPSA  tima, koji će stupiti na svoju dužnost 1. 1. 2022. godine i obavljati je do kraja iste.

 

Pozivamo vas da se kandidujete za neku od pozicija, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje iste.

Svoje prijave koje sadrže CV i motivaciono pismo možete poslati do 19. 12. 2021.  godine u 20 časova na mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Možete se kandidovati za više pozicija, pri čemu za svaku šaljete poseban CV i motivaciono pismo.

Konačna odluka biće objavljena na NiPSA grupi, stranici na Facebook-u i Instagram profilu, najkasnije 10 dana nakon zatvaranja prijava.

 

Pozicije za koje se možete kandidovati su:

 

- Predsednik

- Generalni sekretar

- Blagajnik

- Edukativni koordinator (2 koordinatora koja rade zajedno)

- Koordinator Svetske razmene studenata i kontakt za IPSF na lokalu (Local Exchange Officer)

- Twinnet koordinator i kontakt za EPSA-u na lokalu

- Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health)

- Data Analyst (DA)

- Marketing Officer (MO)

- Dizajner

 

U tekstu slede detaljnije informacije o svakoj pojedinačnoj funkciji:

 

Predsednik:

Osnovni zadatak Predsednika je predstavljanje NiPSA-e pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Univerzitetu u Nišu.

Stara da se poštuju zakoni po kojima NiPSA funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici.

Zajedno sa Generalnim Sekretarom NiPSA-e radi na unapređivanju funkcionisanja NiPSA-e.

Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.

Zajedno sa Blagajnikom NiPSA-e, vodi računa da sve finansijske obaveze NiPSA-e budu na vreme izmirene, da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze NiPSA-e.

Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

 

Generalni sekretar:

Stara se da se sve u okviru NiPSA-e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.

Vodi računa da sve što se dešava u okviru NiPSA-e bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano.

Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.

Redovno obaveštava sve članove NiPSA-e o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije.

Promoviše NiPSA-u na svim poljima.

Podstiče članove tima da učestvuju u radu NAPSer foruma.

 

Blagajnik:

Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima NiPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu.

Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije.

Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.

Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.

Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

 

LEO (Local Exchange Officer):

Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.

Stara se da se IPSF SEP (Student Exchange Program) odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije koje se tiču SEP-a.

Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou. Redovno se odaziva onlajn sastancima sa ostalim LEO-vima, a kojim predsedava SEO (Student Exchange Officer).

Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

 

Twinnet koordinator:

Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.

Stara se da se EPSA (European Pharmaceutical Students Association) projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA-e i Asocijacije.  Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou.

Redovno i ažurno sarađuje sa ostalim Twinnet koordinatorima i LS-om (Liaison Secretary).

Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

 

Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health):

Koordinira projektima Javnog zdravlja na lokalnom nivou sa ciljem podizanja svesti građana o određenim zdravstvenim problemima.

Upoznat je sa kalendarom javnog zdravlja.

Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave javnim zdravljem.

Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju.

Redovno komunicira sa Nacionalnim koordinatorom Javnog zdravlja i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga NKJZ-u.

Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

 

Data Analyst:

Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom: ,,Evaluacija farmaceutskog kurikuluma".

Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih izveštaj.

Redovno komunicira sa NAPSer timom i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

Nakon svakog projekta sastavlja i sprovodi evaluacionu anketu, analizira dobijene rezultate i ukazuje na mogućnosti unapređenja projekata.

Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

 

Dizajner:

Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima NiPSA-e.

Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programom Photoshop) i internetom uopšte.

U saradnji sa generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Medicinskog fakulteta u Nišu.

Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

 

Marketing Officer (MO):

Vođenje NiPSA naloga na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn).

U saradnji sa UO i koordinatorima osmišljava promo strategiju za svaki događaj i projekat.

Zajedno sa Dizajnerom uređuje mesečne najave.

Promoviše NiPSA-u na svim poljima putem društvenih mreža.

Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

 

Edukativni koordinator:

Organizovanje edukativnih projekata (PCE, CSE, CE, PPAC).

Poznavanje Pravilnika i Vodiča za PCE, CSE, PPAC i CE.

Organizacija samog događaja: predavanja i radionice.

Uspostavljanje kontakta sa predavačima i moderatorima radionica.

Zajedno sa Blagajnikom traži potencijalne sponzore. događaja, a sa MO radi na promociji događaja

Redovna komunikacija sa NAPSer IPSF CP-em.

Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu PCE, CSE i CE.

O svim projektima koje organizuje naša Lokalna kancelarija možete se informisati na www.napser.org. Informacije o EPSA-i i njenim projektima možete potražiti na www.epsa-online.org, a o IPSF-u na www.ipsf.org.

 

Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Srdačan pozdrav!

 

NiPSA tim 2021.

 

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.