Izbori za EUPSA tim 2022.

Poštovane kolege,

Ovim putem želimo da vas obavestimo da otvara drugi krug izbora koordinatora Studentske asocijacije Farmaceutskog fakulteta Novi Sad, EUPSA-e, koji će na svoju dužnost stupiti 10.02.2022. godine i obavljati svoju funkciju do 31.12.2022. godine.

Za poziciju koordinatora se mogu kandidovati isključivo studenti smera Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija.
Prednost na izborima imaju kandidati koji su prethodno bili članovi volonterskih timova.


Važne informacije:

💠 Konkurs se otvara 02.02.2022. u 12:00h.

💠 Rok za slanje prijava je do 08.02.2022. u 12:00h.

💠 Kandidaturu u vidu CV-ja i motivacionog pisma treba da dostavite na sledeću e-mail adresu za poziciju za koju se kandidujete u PDF formatu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

💠 Student može da aplicira isključivo za jednu poziciju za koju se opredeli. Više informacija o svim pozicijama možete pronaći u nastavku email-a.

Rezultati izbora će biti javno objavljeni 10.02.2022. godine.

Dostupne pozicije u okviru EUPSA tima:

Predsednik;

Blagajnik;

EDU koordinator;

GMB koordinator;

SEP koordinator;

TWINNET koordinator;

PH koordinator;

Marketing menadžer.


PREDSEDNIK

Koordinira najznačajnije projekte sa članovima Asocijacije u okviru godišnjeg plana;

Stara se da se poštuju zakoni, statut i pravilnik po kojima EUPSA posluje;

Zastupa i predstavlja asocijaciju u javnosti; uspostavlja saradnju sa upravom matičnog Fakulteta, kao i sa drugim asocijacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama;

Nalogodavac je u oblasti finansijskog rada asocijacije i aktivno radi na unapređenju postojećih projekata kao i na proširenju aktivnosti asocijacije;

Sprovodi Evaluacione ankete na godišnjem nivou;

Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa Predsednicima Lokalnih kancelarija i Predsednikom NAPSer-a;

Predsedava zasedanje EUPSA Skupštine, saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora i zvanične EUPSA sastanke.


BLAGAJNIK

Blagajnik je dužan da obavlja sve poslove u vezi finansijskih pitanja asocijacije;

Upoznat je sa zakonskom regulativom i u svom poslovanju koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa;

Stara se da sredstva kojima EUPSA raspolaže na godišnjem nivou budu iskorišćena racionalno, vodeći računa o prioritetima;

U dogovoru sa Predsednikom potpisuje finansijska dokumenta, vrši plaćanja i obavlja sve operativne poslove u vezi sa pozicijom;

Aktivno učestvuje u pronalaženju izvora finansiranja; u toku je sa tekućim konkursima za finansiranje projekata i inicira apliciranje za iste;

Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa Blagajnicima Lokalnih kancelarija i Blagajnikom NAPSer-a.


EDU KOORDINATOR

Koordinira dvodnevni edukativni projekat (CE i PCE ili CSE i PCE). CE i PCE se sprovode svake neparne, dok se CSE i PCE sprovode svake parne godine;

Prvog dana projekta koordinator u saradnji sa predavačima organizuje predavanja, dok se drugog dana projekta sprovode radionice od strane moderatora.

Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica, definiše tematske celine i agendu projekta; zadužen je za uspostavljanje saradnje sa adekvatnim institucijama, asocijacijama i kompanijama.

Formira EDU tim na godišnjem nivou, edukuje volontere i u saradnji sa njima organizuje dvodnevni EDU projekat;

Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa EDU koordinatorima Lokalnih kancelarija i IPSF CP-em (IPSF Contact Person);

Nakon uspešno sprovedenog projekta, EDU koordinator je u obavezi da dostavi izveštaj IPSF CP-u na srpskom i engleskom jeziku kao i da pravovremeno dokumentuje aktivnosti vezane za sprovođenje samog projekta na NAPSer forumu;

EDUKATIVNI PROJEKTI

Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event - CSE)
Projekat ima za cilj da usmeri studente farmacije i medicine jedne na druge i ukaže im na važnost njihove saradnje kao budućih zdravstvenih stručnjaka. Uči ih da svoje veštine i znanja uklope tako da rezultat bude kvalitetna zdravstvena zaštita pacijenta;

Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event - PCE)
Projekat ima za cilj da još tokom studiranja predstavi budućim farmaceutima značaj veštine savetovanja, modele ponašanja u apoteci i značaj ličnog usavršavanja u cilju kvalitetnije zdravstvene zaštite svakog pacijenta;

Veština izrade farmaceutskih preparata (Compounding Event - CE)
Cilj projekta je unapređenje znanja studenata iz oblasti farmaceutske tehnologije. Učestvovanjem na projektu, studenti se mogu oprobati u izradi magistralnih preparata koje većina ljudi povezuje upravo sa farmaceutskom strukom;


LEO

Preduslov: dobro poznavanje engleskog jezika;

Koordinira IPSF SEP na nivou Lokalne kancelarije; projekat pruža mogućnost studentima Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije, čije su asocijacije punopravne članice IPSF-a, da iskuse praksu na svim poljima farmaceutske struke u inostranstvu;

LEO se stara da se IPSF SEP (Student Exchange Programe) odvija u skladu sa odredbama IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation);

Promoviše IPSF SEP na nivou Lokalne kancelarije;

Formira SEP tim na godišnjem nivou, edukuje volontere i u saradnji sa njima organizuje IPSF SEP;

Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa LEO-vima Lokalnih kancelarija i IPSF SEO-om NAPSer-a (IPSF Student Exchange Officer).


TWINNET KOORDINATOR

Preduslov: dobro poznavanje engleskog jezika;

Twinnet koordinator osigurava da se EPSA (European Pharmaceutical Students' Association) projekti na nivou Lokalne kancelarije odvijaju u skladu sa odredbama EPSA-e;

Koordinira EPSA Twinnet; odgovoran je za sprovođenje, organizaciju i promociju samog projekta na nivou Lokalne kancelarije; projekat predstavlja bileteralnu razmenu studenata sa Farmaceutskih fakulteta iz evropskih zemalja;

Promoviše EPSA Twinnet na nivou Lokalne kancelarije;

Formira TWIN tim na godišnjem nivou, edukuje volontere i u saradnji sa njima organizuje EPSA Twinnet;

Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa Twinnet koordinatorima Lokalnih kancelarija i EPSA LS-om (EPSA Liaison Secretary).


PH KOORDINATOR

Koordinira akcije Javnog zdravlja na nivou Lokalne kancelarije;

Na inovativne načine, u saradnji sa PH timom, obeležava datume značajne za farmaceutsku i medicinsku struku, a sve sa ciljem podizanja svesti  i edukacije učesnika akcije;

Uspostavlja kontakte i saradnju sa relevantnim institucijama;

Adekvatno arhivira i dokumentuje izveštaje sprovedenih akcija Javnog zdravlja na forumu;

Formira PH tim na godišnjem nivou, edukuje volontere i u saradnji sa njima organizuje akcije Javnog zdravlja;

Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa PH koordinatorima Lokalnih kancelarija i NKJZ NAPSer-a (Nacionalnim koordinatorom Javnog zdravlja NAPSer-a).

GMB KOORDINATOR

Odgovoran je za sprovođenje GMB projekta namenjenog studentima smera Farmacija-medicinska biohemija na nivou Lokalne kancelarije;

Uspostavlja saradnje sa udruženjima, institucijama i kompanijama u čijem radu učestvuju medicinski biohemičari;

Uspostavlja kontakt sa drugim fakultetima strukovno povezanih smeru Farmacija-medicinska biohemija;

Formira GMB tim na godišnjem nivou, edukuje volontere i u saradnji sa njima organizuje projekte vezane za smer Farmacija-medicinska biohemija;

Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa TMB koordinatorom BPSA-e (koordinatorom Tima Medicinskih Biohemičara Lokalne kancelarije u Beogradu) i IPSF CP-em (IPSF Contact Person).


MARKETING MENADŽER

Zadužen za izradu promotivnih materijala i ostalih grafičkih rešenja u okviru projekata koji se sprovode na nivou Lokalne kancelarije; vodi zvanične društvene mreže i interaguje sa publikom;

Kroz kreativne sadržaje teži da zainteresuje studente da učestvuju u edukativnim projektima i na taj način obogate svoje znanje u struci;

Formira PR tim na godišnjem nivou i edukuje volontere u vezi sa marketingom Lokalne kancelarije;

Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa Dizajnerima/IT koordinatorima Lokalnih kancelarija i IT koordinatorom NAPSer-a.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.