Izbori za NAPSer tim 2023.

Dragi NAPSer-ovci,

Raspisani su izbori za NAPSer tim 2023!
Pozivamo da se kandidujete za jednu od funkcija ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, entuzijazma i vremena za obavljanje istih.

Rok za prijavu je 19.10. do 20:00h.

Da bi vaša kandidatura bila validna, neophodno je poslati CV i Motivaciono pismo za određenu poziciju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Poželjno je da uz CV i Motivaciono pismo priložite i pisanu podršku vaše Lokalne kancelarije.

Napomena: Kandidati koji se prijavljuju za poziciju IT Koordinatora, uz prijavu prilažu i predlog dizajna cover slike na temu "Bol"

Izbori za NAPSer tim 2023. će biti organizovani 29.10. uživo na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.
Detaljnije informacije o satnici i lokaciji će vam stići na na e-mail.

Ovde se možete informisati detaljnije o samoj proceduri izbora.

Opisi pozicija:

Predsednik

- Predstavlja NAPSer pred relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu i zastupa interese studenata farmacije;
- Stara se da se NAPSer obavlja sve poslove u skladu sa zakonima Republike Srbije koji su relevantni za funkcionisanje NAPSer-a;
- Neguje i podstiče javnu raspravu, razmenu ideja i mišljenja zarad jačanja unutrašnje strukture NAPSer-a;
- Zajedno sa Generalnim sekretarom NAPSer-a radi na unapređivanju funkcionisanja NAPSer-a i na uspostavljanju zvanične saradnje sa drugim studentskim organizacijama, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte;
- Zajedno sa Blagajnikom NAPSer-a vodi računa da sve finansijske obaveze NAPSer-a budu na vreme izmirene, osmišlja strategiju i plan istupanja pred potencijalnim sponzorima i donatorima i stalno prati konkurse, stipendije i programe podrške projektima na koje NAPSer može da aplicira;
- Saziva i vodi redovne i vanredne sednice NAPSer tima i Skupštine NAPSer-a;
- Stara se da svi članovi NAPSer tima budu upućeni u sve svoje obaveze i prava, da imaju svu neophodnu dokumentaciju i da mogu nesmetano da obavljaju svoje funkcije;
- Vodi računa o jednakosti prava svih članova NAPSer-a i članova Lokalnih kancelarija NAPSer-a;
- Stimuliše aktivnost svih Lokalnih kancelarija NAPSer-a;
- Vrši promociju NAPSer-a i njegovih projekata među studentima farmacije, pred relevantnim institucijama i u medijima;

Generalni sekretar

- Pomaže Predsedniku u vođenju organizacije i savetuje ga u skladu sa Zakonom i zvaničnim dokumentima;
- Stara se da sve što je potrebno bude arhivirano i dostupno generacijama koje dolaze, odnosno da sve što se dešava u okviru NAPSer-a bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano;
- Odgovoran je za korespodenciju i komunikaciju organizacije sa trećim licima, administraciju i komunikaciju sa Lokalnim kancelarijama;
- Stara se da komunikacija sa Lokalnim kancelarijama, članicama NAPSer-a, bude kontinuirana i pravovremena;
- Ispituje mogućnosti saradnje sa drugim organizacijama u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva;
- Predstavlja i promoviše NAPSer i Lokalne kancelarije kada i gde je to moguće u cillju jačanja NAPSer-a kao nacionalnog centra studenata farmacije;
- Analizira strukturu i komunikaciju u okviru NAPSer-a, traži slabe tačke i u diskusiji sa ostalim relevantnim osobama predlaže načine za povećanje efikasnosti;
- U saradnji sa IT Koordinatorom vodi računa o Forumu kako bi sam Forum nesmetano funkcionisao i bio ispravno uređen;

Blagajnik

- Zadužen za celokupne finansije NAPSer-a;
- Vodi računa o blagovremenom plaćanju članarina IPSF-u i EPSA-i;
- Odgovoran za prikupljanje kotizacija učesnika na SEP i Twinnet razmena;
- Zadužen za pronalaženje adekvatnog smeštaja za NAPSer Motivacioni vikend;
- Zadužen za budžetiranje NAPSer Motivacionog vikenda;
- Odgovoran za registracioni proces učesnika NAPSer kongresa;
- Odgovoran za obezbedjivanje sponzora za NAPSer kongres i Vikend volontera;
- Zadužen za pronalazak i plaćanje adekvatnog smeštaja studentima na SEP razmeni u Srbiji; 
- Zadužen za pronalazak sponzora za realizaciju projekata NAPSer-a;

IPSF CP (Contact Person)

- U obavezi je da poznaje strukturu i funkcionisanje IPSF-a;
- U obavezi je da dobro poznaje engleski jezik (pisana i usmena konverzacija);
- Predstavlja kontakt između IPSF-a, NAPSer-a i Lokalnih kancelarija;
- Blagovremeno izveštava IPSF o aktivnostima NAPSer-a;
- U obavezi da piše Policy dokumenata za adektavnu temu odabranu od strane IPSF-a;
- Stara se zajedno sa Blagajnikom da članarina u IPSF-u bude plaćena blagovremeno;
- Obaveštava NAPSer tim i Lokalne koordinatore o ciljevima, projektima, kampanjama i ostalim aktivnostima IPSF-a i obezbeđuje propratnu dokumentaciju ukoliko postoji
- U obavezi je da dostavi tražene materijale i odgovori na sva pitanja postavljena od strane IPSF-a;
- U skladu sa finansijskim mogućnostima prisustvuje IPSF kongresu i EuRO simpozijumu;
- U obavezi je da prisustvuje svim CP sastancima;
- U obavezi je da sve informacije IPSF-a o Javnom zdravlju prosleđuje NKJZ-u, i obratno;
- Implementira i unapređuje edukativne projekte IPSF-a zajedno sa Lokalnim koordinorima projekata;
- U obavezi je da održava kontinuiranu komunikaciju sa članovima NAPSer tima;
- U obavezi je da održava kontinuiranu komunikaciju sa Lokalnim koordinatorima i pomaže u relazaciji projekata;
- Prisustvuje svim edukativnim projektima realizovanim u Lokalnim Kancelarijama u skladu sa mogućnostima;
- Radi na unapređenju NAPSera zajedno sa ostatkom tima;
- Reprezentuje NAPSer na Stručnim skupovima;

IPSF SEO (Student Exchange Officer)

- Napredno poznavanje engleskog jezika;
- Poznaje sva zvanična NAPSer i IPSF dokumenta koja se tiču SEP-a;
- Stara se da aktivnosti koje prate SEP godinu se odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa zvaničnim dokumentima IPSF-a i NAPSer-a;
- Stara se da informacije vezane za SEP na NAPSer i IPSF internet stranici budu ažurirane;
- Promoviše SEP na nacionalnom i internacionalnom nivou;
- IPSF SEO predstavlja most između IPSF-a i LEO-ova;
- Edukuje, savetuje, koordiniše LEO-ove i saziva sastanke sa njima u cilju njihovog efikasnijeg rada, kao i rešavanja eventualnih problema;
- Obrađuje statističke podatke vezane za ovaj projekat i uvrstava ih u godišnji izveštaj;
- Prisustvuje IPSF kongresima i skupštinama, predstavlja zvaničnog delegata NAPSer-a;
- Zajedno sa NAPSer Blagajnikom vodi računa da su na vreme prikupljene SEP kotizacije;
- Obavlja dužnosti u okviru NAPSer tima koje su dogovorene u okviru NAPSer tima;

EPSA LS (Liaison Secretary)

- Redovno obaveštava EPSA-u o svim izmenama u zvaničnim dokumentima, strukturi NAPSer-a i kontakt detaljima članova Upravnog Odbora;
- Mora da dobro poznavanje engleskog jezika;
- Mora da bude dobro upoznat sa strukturom EPSA-e, EPSA LS i IMP Handbook-om;
- U obavezi je da prisustvuje svim LS, IMP i EduProf sastancima;
- Izveštava EPSA-u o aktivnostima NAPSer-a;
- Poštuje rokove za slanje dokumenata EPSA-i (Crediental Form, LS Report);
- Stara se zajedno sa Blagajnikom da članarina u EPSA-i bude plaćena blagovremeno;
- Obaveštava NAPSer tim i lokalne koordinatore o ciljevima, projektima, kampanjama i ostalim aktivnostima EPSA-e i obezbeđuje propratnu dokumentaciju ukoliko postoji;
- Distribuira EPSA Newsletter, Montly Dose i ostale publikacije članicama NAPSer-a;
- Prikuplja materijal od članica NAPSer-a za EPSA Newsletter i Montly Dose;
- Prisustvuje EPSA Godišnjem kongresu;
- EPSA LS predstavlja most između EPSA-e, NAPSer-a i NAPSer lokalnih kancelarija;
- Poziva predstavnike EPSA-e na NAPSer Nacionalni kongres studenata farmacije;
- Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri;

NKJZ (Nacionalni koordinator Javnog zdravlja)

- Zadužen za koordinaciju projekata Javno zdravlje na nacionalnom nivou i komunikaciju sa Lokalnim koordinatorima Javnog zdravlja;
- Kontakt osoba sa svim organizacijama čiji domen delovanja se poklapa sa domenom delovanja NAPSer-a u okviru projekta Javno zdravlje na nacionalnom nivou;
- Prikuplja izveštaje sa svih akcija Javnog zdravlja i prosleđuje ih LS-u i CP-u, a oni dalje to prosleđuju EPSA-i i IPSF-u;
- Saziva sastanke sa Lokanim koordinatorima Javnog zdravlja u cilju njihove edukacije i povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema;
- Stara se da na internet stranici NAPSer-a uvek budu najnovije i tačne informacije o aktuelnim aktivnostima u projektu Javno zdravlje;
- Dobro poznaje kalendar javnog zdravlja i u skladu sa aktuelnostima i sferom interesovanja studenata farmacije sprovodi i uvodi nove akcije Javnog zdravlja;
- Jednom godišnje organizuje susrete volontera, povodom Dana volontera u jednom od gradova u kojoj postoji lokalna kancelarija NAPSer-a;
- Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri;

IT Koordinator

- Zadužen je za administraciju sajta NAPSer-a;
- Zadužen je za objavljivanje neophodnih sadržaja na NAPSer sajt, u dogovoru sa NAPSer timom i članovima Lokalnih kancelarija;
- Zadužen za održavanje NAPSer foruma, u saradnji sa Generalnim sekretarom;
- Zadužen je za promociju, održavanje i obnavljanje sadržaja društvenih mreža NAPSer-a;
- Vodi računa o pravilnom funkcionisanju hostinga, domena i mail adresa članova NAPSer-a i Lokalnih kancelarija;
- Zadužen je za dizajn i realizacija svih materijala i publikacija za potrebe NAPSer-a;
- Ima ulogu tehničke podrške na svim događajima koje NAPSer organizuje;
- Održava komunikaciju sa lokalnim koordinatorima koji su u njegovoj nadležnosti (Dizajner, Marketing Officer i sl); 
- Treba da bude ažuran i uvek dostupan članovima NAPSer tima i Lokalnih kancelarija u cilju obavljanja ovih dužnosti;
- Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri;

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.