Konkurs za članove EUPSA tima 2023

Poštovane kolege, 

 

Obaveštavamo vas da se otvara konkurs za izbor članova Studentske asocijacije Farmaceutskog fakulteta Novi Sad, EUPSA-e, koji će na svoju dužnost stupiti 15. januara 2023. godine i obavljati svoju funkciju do 31. decembra 2023. godine.

 

Za poziciju koordinatora se mogu kandidovati isključivo studenti smera Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija

 

 

Važne informacije:

 

💠 Konkurs se otvara 9.01.2023. u 12:00h.

 

💠 Rok za slanje prijava je do 14.01.2023. u 12:00h.

 

💠 Kandidaturu u vidu CV-ja i motivacionog pisma treba da dostavite na sledeću e-mail adresu za poziciju za koju se kandidujete u PDF formatuoffice@eupsa-serbia.org

 

💠 Student može da aplicira isključivo za jednu poziciju za koju se opredeli. Više informacija o svim pozicijama možete pronaći u nastavku email-a.

 

Rezultati izbora će biti javno objavljeni 15. januara nakon zasedanja EUPSA Skupštine.

 

Pozicije u okviru EUPSA tima:

 

 • Predsednik;
 • Generalni sekretar;
 • Blagajnik;
 • EDU koordinator;
 • GMB koordinator;
 • SEP koordinator;
 • PH koordinator;
 • Marketing officer.

 

 

PREDSEDNIK

 

 • Koordinira najznačajnije projekte sa članovima asocijacije u okviru godišnjeg plana;
 • Stara se da se poštuju zakoni, statut i pravilnik po kojima EUPSA posluje;
 • Zastupa i predstavlja asocijaciju u javnosti; uspostavlja saradnju sa upravom matičnog Fakulteta, kao i sa drugim asocijacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama;
 • Nalogodavac je u oblasti finansijskog rada asocijacije i aktivno radi na unapređenju postojećih projekata kao i na proširenju aktivnosti asocijacije;
 • Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa Predsednicima Lokalnih kancelarija i Predsednikom NAPSer-a;
 • Predsedava zasedanje EUPSA Skupštine, saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora i zvanične EUPSA sastanke.

 

GENERALNI SEKRETAR

 • Stara se da se sve u okviru Lokalne kancelarije odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.
 • Čini komunikacijsku vezu između NAPSer-a (Nacionalne Asocijacije Studenata Farmacije-Srbija) i članova tima; redovno obaveštava koordinatore Lokalne kancelarije o aktuelnim projektima putem zvaničnih komunikacijskih kanala;
 • Učestvuje u organizovanju, sprovođenju i adekvatnom dokumentovanju aktivnosti u okviru Lokalne kancelarije;
 • Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa Generalnim sekretarima Lokalnih kancelarija i Generalnim sekretarom NAPSer-a.

 

BLAGAJNIK

 

 • Blagajnik je dužan da obavlja sve poslove u vezi finansijskih pitanja asocijacije;
 • Upoznat je sa zakonskom regulativom i u svom poslovanju koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa;
 • Stara se da sredstva kojima EUPSA raspolaže na godišnjem nivou budu iskorišćena racionalno, vodeći računa o prioritetima;
 • U dogovoru sa Predsednikom potpisuje finansijska dokumenta, vrši plaćanja i obavlja sve operativne poslove u vezi sa pozicijom;
 • Aktivno učestvuje u pronalaženju izvora finansiranja; u toku je sa tekućim konkursima za finansiranje projekata i inicira apliciranje za iste;
 • Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa Blagajnicima Lokalnih kancelarija i Blagajnikom NAPSer-a.
 

EDU KOORDINATOR 

 

 • Koordinira edukativne projekte (CE, PCE, CSE). 
 • Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica, definiše tematske celine i agendu projekta; zadužen je za uspostavljanje saradnje sa adekvatnim institucijama, asocijacijama i kompanijama.
 • Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa EDU koordinatorima Lokalnih kancelarija i IPSF CP-em (IPSF Contact Person);
 • Nakon uspešno sprovedenog projekta, EDU koordinator je u obavezi da dostavi izveštaj IPSF CP-u na srpskom i engleskom jeziku kao i da pravovremeno dokumentuje aktivnosti vezane za sprovođenje samog projekta na NAPSer forumu; 
         EDUKATIVNI PROJEKTI
 • Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event - CSE)
  Projekat ima za cilj da usmeri studente farmacije i medicine jedne na druge i ukaže im na važnost njihove saradnje kao budućih zdravstvenih stručnjaka. Uči ih da svoje veštine i znanja uklope tako da rezultat bude kvalitetna zdravstvena zaštita pacijenta;
 • Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event - PCE)
  Projekat ima za cilj da još tokom studiranja predstavi budućim farmaceutima značaj veštine savetovanja, modele ponašanja u apoteci i značaj ličnog usavršavanja u cilju kvalitetnije zdravstvene zaštite svakog pacijenta;
 • Veština izrade farmaceutskih preparata (Compounding Event - CE)
  Cilj projekta je unapređenje znanja studenata iz oblasti farmaceutske tehnologije. Učestvovanjem na projektu, studenti se mogu oprobati u izradi magistralnih preparata koje većina ljudi povezuje upravo sa farmaceutskom strukom;

 

LEO

 

 • Preduslov: dobro poznavanje engleskog jezika;
 • Koordinira IPSF SEP na nivou Lokalne kancelarije; projekat pruža mogućnost studentima Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije, čije su asocijacije punopravne članice IPSF-a, da iskuse praksu na svim poljima farmaceutske struke u inostranstvu;
 • LEO se stara da se IPSF SEP (Student Exchange Programe) odvija u skladu sa odredbama IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation);
 • Promoviše IPSF SEP na nivou Lokalne kancelarije;
 • Formira SEP tim na godišnjem nivou, edukuje volontere i u saradnji sa njima organizuje IPSF SEP;
 • Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa LEO-vima Lokalnih kancelarija i IPSF SEO-om NAPSer-a (IPSF Student Exchange Officer).

 

PH KOORDINATOR

 

 • Koordinira akcije Javnog zdravlja na nivou Lokalne kancelarije; 
 • Na inovativne načine, u saradnji sa PH timom, obeležava datume značajne za farmaceutsku i medicinsku struku, a sve sa ciljem podizanja svesti  i edukacije učesnika akcije;
 • Uspostavlja kontakte i saradnju sa relevantnim institucijama;
 • Adekvatno arhivira i dokumentuje izveštaje sprovedenih akcija Javnog zdravlja na forumu;
 • Formira PH tim na godišnjem nivou, edukuje volontere i u saradnji sa njima organizuje akcije Javnog zdravlja;
 • Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa PH koordinatorima Lokalnih kancelarija i NKJZ NAPSer-a (Nacionalnim koordinatorom Javnog zdravlja NAPSer-a).

 

GMB KOORDINATOR

 

 • Odgovoran je za sprovođenje GMB projekta namenjenog studentima smera Farmacija-medicinska biohemija na nivou Lokalne kancelarije;
 • Uspostavlja saradnje sa udruženjima, institucijama i kompanijama u čijem radu učestvuju medicinski biohemičari;
 • Uspostavlja kontakt sa drugim fakultetima strukovno povezanih smeru Farmacija-medicinska biohemija;
 • Formira GMB tim na godišnjem nivou, edukuje volontere i u saradnji sa njima organizuje projekte vezane za smer Farmacija-medicinska biohemija;
 • Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa TMB koordinatorom BPSA-e (koordinatorom Tima Medicinskih Biohemičara Lokalne kancelarije u Beogradu) i IPSF CP-em (IPSF Contact Person).
 

MARKETING OFFICER

 • Zadužen za izradu promotivnih materijala i ostalih grafičkih rešenja u okviru projekata koji se sprovode na nivou Lokalne kancelarije; vodi zvanične društvene mreže i interaguje sa publikom;
 • Kroz kreativne sadržaje teži da zainteresuje studente da učestvuju u edukativnim projektima i na taj način obogate svoje znanje u struci;
 • Formira PR tim na godišnjem nivou i edukuje volontere u vezi sa marketingom Lokalne kancelarije;
 • Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa Dizajnerima/IT koordinatorima Lokalnih kancelarija i IT koordinatorom NAPSer-a. 

 

Srdačan pozdrav!

EUPSA tim

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.