Konkurs za BPSA tim 2024. (BPSA)

Drage koleginice i kolege,


Ovim putem vas obaveštavamo da su zvanično otvoreni izbori za novi BPSA tim za 2024. godinu!

Izbori će se održati na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, u amfiteatru A3, 24. 12. 2023. sa početkom u 11 h. Mandat novoizabranog tima počinje 1. 1. 2024. godine i traje do kraja iste godine.


Pozicije dostupne u Upravnom odboru za koje se možete kandidovati su:


1) Predsednik:
- Predstavljanje BPSA-e kao organizacije pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
- Vodi računa da se poštuju zakoni, Statut i Pravilnici po kojima BPSA funkcioniše.
- Zajedno sa Generalnim sekretarom i Blagajnikom radi na unapređivanju funkcionisanja BPSA-e, kako bi rad organizacije tekao neometano.
- Uspostavlja zvaničnu saradnju sa Upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.
- Zajedno sa Blagajnikom vodi računa da sve finansijske obaveze BPSA-e budu na vreme izmirene i da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze BPSA-e.
- Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora, Skupštine i sastanke tima.

- Zastupnik Organizacije u APR-u.
- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.
 
2) Generalni sekretar:
- Vodi računa se da se sve u okviru BPSA-e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.
- Vodi računa da se svi predviđeni rokovi ispoštuju tokom izvođenja aktivnosti Organizacije.
- Vodi računa da sva zvanična dokumentacija BPSA-e bude kvalitetno dokumentovana i arhivirana.
- Vodi zapisnik sa zasedanja Skupštine i sastanaka.
- Piše godišnje, mesečne i izveštaje sa sastanaka.
- Dužan je da bude upoznat sa zakonskim propisima koji uređuju rad udruženja u Republici Srbiji.
- Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za Organizaciju.
- Redovno obaveštava sve članove BPSA tima o aktuelnim događajima preko zvaničnih i nezvaničnih puteva komunikacije.
- Vodi računa o ažurnosti postavljanja informacija na NAPSer forum.

- Aktivno sarađuje sa Predsednikom i Blagajnikom.

- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.


3) Blagajnik:
- Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije.
- Stara o tome da sredstva kojima BPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu.
- Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.

- Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.

- Zajedno sa koordinatorima traži sponzore i donatore za projekte i ostale aktivnosti Organizacije.
- Detaljno dokumentuje priliv i korišćenje sredstava u predviđenim formularima.
- U kontaktu je sa prodekanom za finansije Farmaceutskog fakulteta.
- Aktivno sarađuje sa Predsednikom i Generalnim sekretarom.

- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.
 
Koordinatorske pozicije za koje se možete kandidovati su sledeće:


1) LEO (Local Exchange Officer):
- Neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika, dobre komunikacione i organizacione veštine.

- Poznavanje Pravilnika i Vodiča za SEP
- Promovisanje IPSF SEP projekta na lokalnom nivou.
- Prisustvovanje sastancima sa SEO-om i drugim LEO-vima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema.
- Stalna komunikacija sa SEO-om i pružanje svih potrebnih informacija SEO-u, neophodnih za održavanje projekta.
- Organizovanje smeštaja, prakse i aktivnosti za studente koji dolaze u Beograd.

- Koordinacija i stalna komunikacija sa SEP timom.
- Saradnja i komunikacija sa Twinnet koordinatorom.

- Redovno i aktivno učestvovanje u radu SEP dela NAPSer foruma.
- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.
- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor. 
 


2) Twinnet koordinator:
- Neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika, dobre komunikacione i organizacione osobine.

- Poznavanje Pravilnika i Vodiča za Twinnet.

- Prisustvovanje sastancima sa NAPSer EPSA LS-om i drugim LMO-vima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema.
- Stalna komunikacija sa EPSA LS-om i pružanje svih potrebnih informacija LS-u, neophodnih za održavanje projekta.
- Komunikacija sa koordinatorom iz partnerske organizacije radi organizovanja projekta.
- Organizacija aktivnosti tokom dela projekta koji se sprovodi u Beogradu.
- Odabir i stalna komunikacija sa učesnicima projekta.

- Praćenje rada i učešće u projektima EPSA (European Pharmaceutical Students; Association) organizacije kao i promovisanje iste u lokalnoj kancelariji.

- Saradnja i komunikacija sa LEO (Local Exchange Officer) koordinatorom.

- Redovno i aktivno učestvovanje u radu Twinnet dela NAPSer foruma.

- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.

- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor. 

 
3) Edukativni koordinatori (pozicija otvorena za 2 koordinatora koji rade zajedno):
- Organizovanje edukativnih projekata (PCE, CSE, CE, PPAC).
- Poznavanje Pravilnika i Vodiča za PCE, CSE, PPAC i CE.

- Organizacija samog događaja: predavanja i radionice.
- Uspostavljanje kontakta sa predavačima i moderatorima radionica.
- Zajedno sa Blagajnikom traži potencijalne sponzore događaja, a sa MO radi na promociji događaja.
- Redovna komunikacija sa NAPSer IPSF CP-jem.

- Vođenje Debatnog kluba i organizovanje debata.
- Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu PCE, CSE i CE.
- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.
- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
 


4) MO koordinator (Marketing Officer):
- Vođenje BPSA naloga na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn).

- U saradnji sa UO i koordinatorima osmišljava promo strategiju za svaki događaj i projekat.

- Piše tekstove po potrebi za NAPSer sajt, SupHa-u i dr.

- Zajedno sa Dizajnerom, uređuje BPSA Mesečne preporuke.

- Promoviše BPSA-u na svim poljima putem društvenih mreža.
- Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.
- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.

- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
 
 
5) JZ koordinator (Javno Zdravlje):
- Koordinacija akcija Javnog zdravlja na lokalnom nivou
- Stalna komunikacija sa Nacionalnim koordinatorom za Javno zdravlje (NKJZ).
- Prisustvo sastancima sa NKJZ i drugim lokalnim JZ koordinatorima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema.

- Redovno slanje izveštaja NKJZ-u sa akcija.
- Poznavanje kalendara Javnog zdravlja i u skladu sa aktuelnostima i sferom interesovanja studenata farmacije.
- Sprovođenje starih i uvođenje novih akcije Javnog zdravlja.

- Održavanje komunikacije sa relevantnim organizacijama iz domena Javnog zdravlja.
- Redovna komunikacija sa volonterima Javnog zdravlja kao i održavanje sastanaka sa volonterima.


- Redovno i aktivno učestvovanje u radu JZ dela NAPSer foruma.


- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.

- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 
6) TMB koordinator (Tim Medicinskih Biohemičara):
- U saradnji sa Edukativnim koordinatorima učestvuje u organizaciji edukativnih projekata, u dogovoru sa njima kontaktira sa predavačima i moderatorima radionica.

- U saradnji sa Twinnet koordinatorom, organizuje Twinnet projekat u kom učestvuju studenti smera farmacija – medicinska biohemija.

- Organizuje samostalne projekte za studente smera farmacija – medicinska biohemija.

- Uspostavlja saradnju sa drugim fakultetima struka srodnih medicinskoj biohemiji
- Uspostavlja zvaničnu saradnju sa udruženjima,
institucijama i kompanijama u čijem radu učestvuju medicinski biohemičari.

- Stalna komunikacija i održavanje sastanaka sa članovima TMB-a
- Redovna komunikacija sa NAPSer IPSF CP-jem.
- Redovno i aktivno učestvovanje u radu NAPSer foruma.               

- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.
- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
 
 
7) Koordinator za evaluaciju:
- Poznavanje Pravilnika i Vodiča za sprovođenje projekta Evaluacije.

- Sprovođenje ankete o evaluaciji farmaceutskog kurikuluma jednom godišnje u dogovoru sa NAPSer timom.

- Sprovođenje evaluacionih anketa nakon edukativnih projekata i akcija kontinuirano tokom godine u dogovoru sa lokalnim koordinatorima datog projekta.
- Priprema statističkih podataka na osnovu prikupljenih anketa i prosleđivanje podataka lokalnim koordinatorima i NAPSer timu
     

- Redovna komunikacija sa Predsednikom NAPSer-a
                        

- Redovno i aktivno učestvovanje u radu NAPSer foruma.

- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.


- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor. 
 


8) Dizajner:

- Neophodno je dobro poznavanje rada na računaru (posebno poželjno programa Corel, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator...)

- Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa Marketing officer-om i ostalim koordinatorima.

- Priprema sve publikacije potrebne BPSA-i, bilo u elektronskom ili štampanom obliku.


- Redovno i aktivno učestvovanje u radu NAPSer foruma.

- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.


- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 
Prijave treba poslati u vidu CV-a i motivacionog pisma u PDF formatu na mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
najkasnije do 19. 12. 2023. godine u 23:59 h. Prijave prispele nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Fajlove je potrebno imenovati kao:

Ime Prezime_CV i Ime Prezime_MP. Prispeli fajlovi koji ne budu zadovoljavali navedenu formu neće se uzeti u razmatranje.Kandidati za poziciju Dizajnera treba da prilože i ideju dizajna BPSA novogodišnje čestitke i cover-a za BPSA stranicu na Facebook-u i/ili Instagram-u.

Poželjno je da rešenja budu u fullHD rezoluciji (1920 x 1080px) i da sadrže BPSA logo. Softveri koji su na raspolaganju su Photoshop, Illustrator, Corel, ali i bilo koji drugi dizajnerski program.
Pustite mašti na volju, a za svaku nedoumicu kontaktirajte sa Kristinom Marković, BPSA-inog trenutnog Dizajnera, putem mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili putem Instagram-a.Za sve dodatne informacije možete kontaktirati sa bilo kojim članom trenutnog tima BPSA-e preko Instagram-a, Facebook-a ili mejla. Stojimo vam na raspolaganju za sve nedoumice.


Radujemo se vašim kandidaturama. BPSA vas čeka otvorenih ruku za druženja i za razvijanje kako novih veština, a tako i timskog duha i unapređenja svih kvaliteta koje već podedujete.

Pozdrav i srećno! :)

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.