Konkurs za članove BPSA tima za 2020. godinu (BPSA)

Konkurs za članove BPSA tima za 2020. godinu

Drage kolege,

Raspisani su izbori za novi BPSA tim za 2020. godinu koji će se održati 26.12.2018. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Novoizabrani tim obavljaće svoje dužnosti od 1.1.2020. do kraja iste godine.

Pozicije u Upravnom odboru za koje se možete kandidovati su:

1) Predsednik:
· Predstavljanje BPSA-e pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata

farmacije koji studiraju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
· Stara da se poštuju zakoni po kojima BPSA funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici
· Zajedno sa Generalnim Sekretarom radi na unapređivanju funkcionisanja BPSA-e
· Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim
organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje
farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte
· Zajedno sa Blagajnikom vodi računa da sve finansijske obaveze BPSA-e budu na vreme izmirene i da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze BPSA-e
· Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora


2) Generalni Sekretar:
· Stara se da se sve u okviru BPSA-e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i

pravilima
· Vodi računa da sva zvanična dokumentacija BPSA-e bude kvalitetno dokumentovana i arhivirana
· Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju
· Redovno obaveštava sve članove BPSA tima  o aktuelnim događajima preko zvaničnih i nezvaničnih puteva komunikacije
· Aktivno učestvuje u radu Radne grupe za promociju fakulteta
· Vodi grupu BPSA aktivisti i u stalnoj je komunikaciji sa svim aktivistim


3) Blagajnik:
· Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva

Republike Srbije
· Stara o tome da sredstva kojima BPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodedi računa o
prioritetima i kvalitetu
· Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste
· Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa
· Zajedno sa koordinatorima traži sponzore za projekte
· U stalnom je kontaktu sa prodekanom za finansije Farmaceutskog fakulteta

Koordinatorske pozicije za koje se možete kandidovati su:

1) LEO (Local Exchange Officer):
· Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika

· Poznavanje Pravilnika i Vodiča za SEP
· Promovisanje IPSF SEP projekta na lokalnom nivou
· Prisustvovanje sastancima sa SEO-om i drugim LEO-vima u cilju razmene iskustava, povećanja
efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema
· Redovno i aktivno učestvovanje u radu SEP dela NAPSer foruma
· Stalna komunikacija sa SEO-om i pružanje svih potrebnih informacija SEO-u, neophodnih za
održavanje projekta
· Organizovanje smeštaja, prakse i aktivnosti za studente koji dolaze u Beograd
· Koordinisanje i stalna komunikacija sa SEP timom


2) LMO (Local Mobility Officer):
· Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika

· Poznavanje Pravilnika i Vodiča za TWIN
· Prisustvovanje sastancima sa LS-om i drugim LMO-vima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema
· Redovno i aktivno učestvovanje u radu TWIN dela NAPSer foruma
· Stalna komunikacija sa LS-om i pružanje svih potrebnih informacija LS-u, neophodnih za održavanje projekta
· Komunikacija sa koordinatorom iz partnerske organizacije radi organizovanja projekta
· Organizacija aktivnosti tokom dela projekta koji se sprovodi u Beogradu
· Odabir i stalna komunikacija sa učesnicima projekta


3) Edukativni koordinator (2 koordinatora):
· Organizovanje edukativnih projekata (PCE, CSE, CE)
· Poznavanje Pravilnika i Vodiča za PCE, CSE i CE
· Organizacija samog događaja: predavanja i radionice
· Uspostavljanje kontakta sa predavačima i moderatorima radionica
· Zajedno sa Blagajnikom traži potencijalne sponzore događaja
· Redovna komunikacija sa CP-em, slanje izveštaja CP-u nakon svakog održanog projekta
· Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu PCE, CSE i CE
· Vođenje Debatnog kluba i organizovanje Debata

 

4) MO koordinator (Marketing Officer):

  Vođenje BPSA naloga na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo)
· U saradnji sa UO i kordinatorima osmišljava promo strategiju za svaki događaj (pravljenje Event-a, sponzorski tekstovi, deljenje objava po grupama itd.)
· Piše tekstove po potrebi za SupHa-u, NAPSer sajt, i dr.
· Zajedno sa Dizajnerom uređuje BPSA Mesečne preporuke
· Promoviše BPSA-u na svim poljima
· Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma


5) JZ koordinator (Javno Zdravlje):
· Koordinacija akcija Javnog zdravlja na lokalnom nivou

· Redovno i aktivno učestvovanje u radu JZ dela NAPSer foruma
· Stalna komunikacija sa Nacionalnim koordinatorom za Javno zdravlje (NKJZ)
· Prisustvovanje sastancima sa NKJZ  i drugim lokalnim JZ koordinatorima u cilju razmene iskustava, povedanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema
· Redovno slanje izveštaja NKJZ-u, posle svake sprovedene akcije
· Poznavanje kalendara Javnog zdravlja i u skladu sa aktuelnostima i sferom interesovanja
studenata farmacije sprovođenje starih i uvođenje novih akcije Javnog zdravlja
· Održavanje komunikacije sa relevantim organizacijama iz domena Javnog zdravlja
· Redovna komunikacija sa volonterima Javnog zdravlja


6) TMB koordinator (Tim Medicinskih Biohemičara):
· U saradnji sa koordinatorima za Farmakoterapijski pristup i Savetovanje pacijenata učestvuje u

organizaciji ovih projekata; u dogovoru sa njima kontaktira predavače i moderatore radionica -
medicinske biohemičare
· U saradnji sa LMO-om organizuje TWIN projekte u kojima učestvuju studenti smera FMB
· Organizuje samostalne projekte za studente smera FMB
· Uspostavlja saradnju sa drugim fakultetima srodnih struka medicinskoj biohemiji
· Uspostavlja zvaničnu saradnju sa udruženjima, institucijama i kompanijama u čijem radu
učestvuju medicinski biohemičari
· Stalna komunikacija sa članovima TMB-a
· Učestvuje u osmišljavanju edukativnog dela NAPSer kongresa zajedno sa Organizacionim
odborom kongresa za studente smera FMB


7) EFK koordinator (Evaluacija farmaceutskog kurikuluma):
· Poznavanje Pravilnika i Vodiča za EFK

· Sprovođenje ankete jednom godišnje, u dogovoru sa CP-em
· Priprema statističkih podataka na osnovu prikupljene ankete i prosleđivanje podataka CP-u
· Redovna komunikacija sa CP-em
· Redovno i aktivno učestvovanje u radu foruma, u delu EFK


8) Dizajner:
· Neophodno je dobro poznavanje rada na računaru (posebno programa Corel, Photoshop, Adobe ilustrator...)

· Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa PR koordinatorom
· Priprema sve publikacije potrebne BPSA-i, bilo u elektronskom ili štampanom obliku

Prijave u vidu CV-a i motivacionog pisma u PDF formatu kandidati šalju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najkasnije do 24.12.2019. godine u 23:59. Kandidati za poziciju Dizajnera treba da prilože i ideju dizajna BPSA novogodišnje čestitke. Poželjno je da rešenje bude u fullHD rezoluciji (1920 x 1080px), da sadrži BPSA logo i kratku poruku. Softveri koji su na raspolaganju su Photoshop, Illustrator, Corel, ali i bilo koj drugi legitimni izbor je u opticaju.  Pustite mašti na volju, a za svaku nedoumicu kontaktirajte Katarinu Pavić, BPSA-inog trenutnog dizajnera, preko mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem Fejsbuka.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati bilo kog člana trenutnog tima BPSA-e preko Fejsbuka i mejlova.

Pozdrav!

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.